Author Topic: "हसून टाळतेस का ?( अदमास !!)  (Read 1850 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550

"हसून टाळतेस का ?
वळून हसतेस का ?"
असे विचारावे तुला
कितीदा वाटले होते
पण तुझ्या चपलांचे
भय सदोदित होते

"रस्त्यात थांबतेस का ?
बहाणे करतेस का ?,"
असे वाटणे बहुदा
माझाच भ्रम होता
मुंगेरीलाल स्वप्नात
सदैव मश्गुल होता

"हृदयात येतेस का ?
जीवास छळतेस का ?"
स्वप्नांचिया वाटेवर
टोलनाका नसतो
समजून होतो तरी
बळे विचारात होतो

,,"माझी तू होशील का ?
जीवनी येशील का ?"
खडा टाकून उगाच
अदमास घेत होतो
पळाया बूट आधीच
घालून बसलो होतो


डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in