Author Topic: आगरी कविता  (Read 1803 times)

Offline pikaleved@gmail.com

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
आगरी कविता
« on: June 15, 2017, 11:12:35 AM »
१)   निवटा
चितरान रंग लावावा कागदाला तसा
गुलगुलीत चिखल सारखा केलेला
त्यान निवटं ऱ्हेतान खारीचे मेरंला

गोल-गोल दरी-दरी त्यांची बीला
दिसतान लय भारी नंद्रला

आखा लावून पकरतांन
लय चपलायीन सटकतांन

खावाला लय भारी चईचा
बाव निवटंचा

राहतंय चिखलान मगुंन
काईक बोलतान “चिखल्या मासा”
-चंद्रकांत भोईर

Marathi Kavita : मराठी कविता