Author Topic: माझ्या साठी फ़क्त आता एवढच करशील का...  (Read 2332 times)

Offline aryanbhv

  • Newbie
  • *
  • Posts: 27
:'(
तुझ्या लग्नाच आमंत्रण
मला देशील का ?
तुझ्या लग्ना मधे
मी नक्की नक्की येइन
शेवटच्या दिवशी तुला मी
डोले भरून पहिन
तो दिवस माझ्या साठी
खुप दुखाचा असेल
त्या दिवशी माझ्या कड़े पाहून
हळूच हसशील का ?
तुझ्या लग्नाच आमंत्रण
मला देशील का
तू नाही बोलवलस तरी
सुधा येइन तुझ्या साठी वेटर्स च काम मी करीन
मी भरलेल जेवनाच ताट
तू खाशील का ?
तुझ्या लग्नाच आमंत्रण
मला देशील का ?
तो दिवस माझ्या साठी
खुप दुखाचा असेल
त्या दिवशी मी मंगल अस्टका गाइन
ती मंगल अस्टका खुप दूखाची असेल
ती ऐकून तू हळूच रडशील का ?
तुझ्या लग्नाच आमंत्रण मला देशील का ?
जसा सग्ल्यांचा निरोप घेशील
तसा माझा सुधा घेशील का
डोळ्यात डोळे घालून मला
जाऊ का म्हणशील का ?
जस रोज take care ,
have a nice day
गाड़ी सावकाश चालव
अस बोलायाचिस तस् बोलशील का
तुज्या लग्ना च आमंत्रण मला देशील का
कदाचित तुझ लग्न मला
नाही होणार सहन
माझ्या डोळ्यात माझ च
दिसल मला मरण
मी मेल्यावर गुलाबाच फुल
माझ्या फोटोला वाहशील का
तुझ्या लग्नाच आमंत्रण मला देशील का