Author Topic: पाषाण ह्रद्यी तुझ्या पाझर फुटावे  (Read 1062 times)

Offline काव्यमन

  • Newbie
  • *
  • Posts: 43
पाषाण ह्रद्यी तुझ्या पाझर फुटावे
            माय ठेवूनी गेली दारी,
            सांभाळ माझा दुसराच करी
            नाही जवळ कोणी रक्ताची नाती
            मी एकला या भू-तलावरती
            नाही बहीण, नाही भाऊ
            माझे मन मलाच खाऊ
            एकट्याने खावे, एकट्याने रमावे
            नाही मायेचा हात मुखी माझ्या भरवावे
    दुखी कष्टी होता,
            आपूणच आपली आसवे पूसावे :(
    ऐकावी हाक माझी माय,
    पाषाण ह्रद्यी तुझ्या पाझर फुटावे

                          -- काव्यमन