अभंग मिरची..

Started by mkapale, February 08, 2023, 08:13:56 PM

Previous topic - Next topic

mkapale

जीभेचे चोचले...खाल्ली भाकर नी ठेचा ।
पोट करितें वळवळ दिन रात।।
वाटत असे आहे बहु अंगी बळ ।
एका मिरची ची चळवळ थकवी जिवा ।।

जावे की नाही हिच विवंचना ।
भावना मिश्रीत वेदना नी सुख ।।
रोज करी बेरीज वजाबाकीचे गणित।
एका मिरचीने समीकरण बिघडले ।।

असा प्रसंग कधी वैऱ्यावरी हि ना येवो ।
येती विचार वाईट खाण्या आधी ।।
जितके आत गेले सारे बाहेर ते आले ।
केला प्रचंड कहर ठेच्याने इवल्या ।।

असा लागला मनाला कायमचा तो घोर ।
होऊ लागते चिडचिड नाममात्रे ।।
ठेचा , लाल रस्सा , तळलेली दिसे जरा ।
जीभे आधी पोट माझे गलबले ।।

MK म्हणे बाई तुला मानाचा मुजरा ।
आयुष्यभर तुझा विसर नाही ।।