टिपूस

Started by mkapale, September 21, 2023, 09:44:18 AM

Previous topic - Next topic

mkapale

टिपूस

लहान बाळाच्या टपोऱ्या डोळ्यातले
दोन टिपूस म्हणजे त्याचे अबोल शब्द

आकाश आणि जमीन कोरडी असतांना
दोन टिपूस म्हणजे प्राक्तनाचा आक्रोश

गुंतलेल्या मनांचे हाथ दूर जातांना
दोन टिपूस म्हणजे हृदयातला प्रेमरस

ठीक आहेस ना, हक्कानी विचारता कोणी
दोन टिपूस म्हणजे माहेरचा गोडवा

मुलांच्या झेपेत आपली स्वप्ने बघतांना
दोन टिपूस म्हणजे अभिमानाची पावती

कला बघता, मन गदगदून जातांना
दोन टिपूस म्हणजे भावनांची जोडणी

हुदयाच्या तुकड्याची पाठवणी करतांना
दोन टिपूस म्हणजे आशीर्वादाची शिदोरी

वय कितीही असो, क्षण कडू गोड असो
दोन टिपूस म्हणजे माणूस असण्याची शाश्वती