ओढ वेडी

Started by शिवाजी सांगळे, June 13, 2024, 01:13:02 PM

Previous topic - Next topic

शिवाजी सांगळे

ओढ वेडी

आस चांदण्यांची मनाला...या लागली
चाहूल प्रेमाची तीच्या मला रे उमजली

एक एक तारकात तीचेच भास देखणे
ओढ आता मजला भेटण्याची लागली

काळोखात बैसलो जरी एकटा इथे मी
जाणीव भोवताली तीची होऊ लागली

खोटे परी लाघवी आभास सारे भाबडे
स्पर्शात का हळूवार ती उगा रेंगाळली

उरतो ना, मीच माझा सोबतीत तीच्या
अशी कशी ओढ वेडी मना या लागली

©शिवाजी सांगळे 🦋papillon
संपर्क: +९१ ९५४५९७६५८९
©शिवाजी सांगळे 🦋papillon
संपर्क: +९१ ९५४५९७६५८९