मनातले समजण्यासाठी का तुला लागतोय वेळ, !!!!!!!!

Started by marathimulga, January 27, 2009, 09:45:59 PM

Previous topic - Next topic

marathimulga

मनातले समजण्यासाठी का तुला लागतोय वेळ,
ह्रदयाचा माझ्या केलास तु विनाकारणच खेळ.
मी म्हणालो नाही म्हणून काय ?
तूही म्हणायचं नव्हतसं.
चुकलेल्याला वाट,
तहानलेल्यांना विहीर,
आणि माझ्यासारख्यांना प्रेमाचा घाट,
का... तुला दाखवायचाचं नव्हतं.
मला वाटलं तू समझशील,
अनं.... तु माझा तू स्वीकार करशील.
नाही मजला तुझ्यापासून कोणतीचं आशा,
फ़क्त तुच आहेस माझ्या जीवनाची दिशा.
माझं मन झालय व्याकूळ फ़क्त तुझ्यासाठी,
करु नकोस दिशा भूल या ह्रदयाची.
मनातं आहे फ़क्त खंत तुझ्याच प्रेमाची,
देईन तुला मी साथ "सात जन्मांची".
_______________________

----कुणाल---- ;) ;)

marathi

करु नकोस दिशा भूल या ह्रदयाची.
मनातं आहे फ़क्त खंत तुझ्याच प्रेमाची,
देईन तुला मी साथ "सात जन्मांची".