Author Topic: हे सगळे वेड्या प्रेमातच घडते  (Read 2631 times)

Offline marathi

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 212
आरशा समोर उभे राहून स्वातच स्वाताला हसते
आजु बाजूला त्याला स्वप्नच स्वप्न दिसते
चार चौघात आसून ही मन वेगळेच पाडते
हे सगळे वेड्या प्रेमातच घडते
कल्पनेने ही नुसत्या मन मोहरते
नाव येता तिचे काळीज धडधडटे
फुलपाखरू होऊन मन बेढुंध बगडते
हे सगळे वेड्या प्रेमातच घडते
पावसाच्या थेंबाना झेलावेसे वाटते
इंद्रधनू षयी सप्तरांगासाठी मन तरफडते
आकाशी उडण्यासाठी मन धडपड़ते
हे सगळे वेड्या प्रेमात च घडते
शब्द शब्द तिचा झेलावासा वाटतो
हात तिचा हाती आसावासा वाटतो
दुरून का होईना तिचा चेहरा दिसवासा वाटतो
आपलीच आहे ते मन स्वातच ठरवते
हे सगळे वेड्या प्रेमातच घडते
=========================
========
सुगंध


please post your comments.