Author Topic: शोना किती प्रेम करतो, मी तुझ्यावर...!!  (Read 1703 times)

शोना किती प्रेम करतो,
मी तुझ्यावर.....

हे शब्दात मी तुला,
सांगू शकणार नाही.....

कारण ???

मी तुझ्यावर जेवढे,
प्रेम करतो.....

ते शब्दात कधीच,
सांगता येणार नाही.....

खरं तर शब्दात ते मला ही,
व्यक्त करायला जमणार नाही.....

_____/)___/)______./¯”"”/’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„\)

स्वलिखित -
दिनांक २२-१०-२०१३...
सांयकाळी ०७,५५...
© सुरेश सोनावणे.....