Author Topic: मला माहित नाही काय आहे हे !  (Read 1949 times)

Offline rathod.shri

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
मला माहित नाही काय आहे हे  !
मला माहित नाही काय आहे हे  !!
पण नक्कीच कुणाची तरी ओढ आहे ,
कुणीतरी हवा हवासा वाटतोय ,
जसा श्वास चालतोय जशी सावली बरोबर असते ,
तसीच ती असल्यासारखच वाटतंय ,
ती नसली जरी जवळ तरी असल्यासारख वाटतंय,
का होतंय असं हे ! का होतंय असं हे !
मला माहित नाही काय आहे हे !
मला माहित नाही काय आहे !
..........................................................राठोड श्री  ;)