Author Topic: perm kavika  (Read 688 times)

Offline suhelpatil123@gmail.com

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
perm kavika
« on: June 24, 2015, 01:44:06 PM »
तुझी आठवण माझ्या मना मध्ये
                                           राहीलीग.
पावसाच्या थेंबातुन ति सतत
                                           ओझरतेयग.
येईल पाऊस जेव्हा तेव्हा तुझी आठवण           
                                            येईलग.
त्याच्या थेंबातुन आठवण तुझी
                                             येईलग.
डोळे पाणावतील जेव्हा तु जवळ
                                              नसेलग.
तुझी आठवण माझ्या मना मध्ये
                                              राहीलीग.
सुहेल पाटील
8390967258

« Last Edit: June 24, 2015, 01:45:50 PM by suhelpatil123@gmail.com »

Marathi Kavita : मराठी कविता