Author Topic: प्रेम कुठेही कराव पण  (Read 6916 times)

Offline rupesh baji

  • Newbie
  • *
  • Posts: 17
प्रेम कुठेही कराव पण
« on: July 19, 2009, 10:05:26 PM »
प्रेम शाळेत कराव.

प्रेम कॉलेजात कराव.

प्रेम वर्गात कराव.

वाटेत जात जात कराव

प्रेम बागेत कराव.

घोड्यान्च्या पागेत कराव.

प्रेम पवित्र असते तेव्हा ते

देवळच्या रान्गेतही कराव

रिकामी मिळाल्यास कुठ्ल्याही जागेत कराव

प्रेम कुठेही कराव

प्रेम समुद्राकाठी कराव

प्रेम खडकापाठी कराव

फ़ुटणाऱ्या लाटान्ना साक्शी ठेवुन

फ़क्त परस्परान्साठी कराव

प्रेम नावेत कराव

प्रेम हवेत कराव

आणि महत्वाचे म्हणजे परस्परान्च्या कवेत कराव

प्रेम कुठेही कराव

बसस्टॅन्ड वर करु देत नसतील तर

एस टी स्टॅन्ड वर कराव

एस टी येईपर्यन्त कराव

प्रेम करण्याजोग बाजुला कोणी बसल

तर एसटीतही कराव

प्रेम माडीत कराव

काळ्या काचान्च्या गाडीत कराव

शेजारीच प्रीती मिळत असेल तर

आपल्या वाडीतही कराव

प्रेम कुठेही कराव

प्रेम नैसर्गिक असत

म्हणुन ते झाडाखाली कराव

प्रेम शोर्यशाली असत

म्हणुन ते गडाखाली कराव

प्रेम कुठेही कराव पण

आजुबाजुला रोखलेले डोले आहेत

त्यात भीड आहे थोडीशी चीडही आहे

याच भान ठेवुन कराव

एरवी प्रेम कुठेही कराव

Marathi Kavita : मराठी कविता