Author Topic: स्वत:लाच माझ्यात विसरली ती.....  (Read 1667 times)

.....पुन्हा स्वप्नात आली ती,
**************************
क्षणात माझी झाली ती.....
**************************
.....मला एकटक पाहून वेडी,
**************************
गालातल्या गालात हसली ती.....
**************************
....असे काही गुंतली ती,
**************************
कि स्वत:लाच माझ्यात विसरली ती.....
**************************
स्वत:लाच माझ्यात विसरली ती.....
;)   :-*   ;)   :-*   ;)

_____/)___/)______./­­¯”"”/­­’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„­­\)

स्वलिखित -
दिनांक ०३-०१-२०१४...
दुपारी १२,०९...   
© सुरेश सोनावणे.....