Author Topic: नाही करत प्रेम तुझ्यावर  (Read 1081 times)

Offline shrikrushna Gaikwad

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 71
  • Gender: Male
नाही करत प्रेम तुझ्यावर
तरी तुझीच आठवन का येते?
रस्त्यावर उभा असतांना
मन तुझीच वाट का बघते?

नको वाटते भेट तुझी
तरी तुझीच ओढ का लागते?
खुप मुली भेटल्या जिवनात
ह्रुदयावर तुझेच नाव का उमटले?

सर्वीकडेच फिरते मन माझे
ते तुझ्या आठवनीतच का रमते?
खुप क्षण येतात जिवनात
ह्रुद्य तुझेच क्षन का साभाळते?
   
नाही काढत आठवन तु माझी
मग माझे डोळे ओले का झाले?
आज तुझ्या आठवनी बरोबर
माझ्या डोळ्यात पानी का चमकले?
       
      श्रीकृष्णा (shri) नाशीक
Replay on
Mail-shrikrishnsk@gmail.com
Get ready to fall in Luv
comming soon- अस्तीत्वातील स्वप्न परी-The one side luv(poem series)