Author Topic: तुज माझ्या जीवनातून जान  (Read 1621 times)

Offline sachin tale

  • Newbie
  • *
  • Posts: 13
  • Gender: Male
सांग , कस सहन करणार मी , तुज माझ्या जीवनातून जान
तुज ते हसन , तुज ते बोलन , मनात माझ्या काही तरी सांगून जान ....
लहाना हून तुज लहान होण, मस्ती त तुज्या ह्या बुडून जान ....
तुज ते काजळ लावण , हळूच माझ्या मनाला स्पर्श करून जान ...
तुज ते लाजन ,माझ्या जीवनात फुलांचा वर्षाव करून जान....
सांग , कस सहन करणार मी , तुज माझ्या जीवनातून जान ....सचिन तळे