Author Topic: माझ्या कलेवराची ती सावली असावी  (Read 1230 times)

Offline vinodvin42

  • Newbie
  • *
  • Posts: 44
आश्चर्य काय तीही आनंदली असावी
माझ्या कलेवराची ती सावली असावी

आघात लेखणीचा कमजोर का पडावा?
छापून आसवांना ती गंजली असावी

दिसते सभोवती का सारेच लाल रंगी
दृष्टीच आज माझी रक्ताळली असावी

माझ्या तुझ्या कथेचा उडलाय बोजवारा
पात्रे कथानकाला कंटाळली असावी


जगणे चवी चवीचे का वाटते नकोसे?
माझीच भूक थोडी मंदावली असावी

शिलगावले कितीदा पण पेटलोच नाही
काडीच ह्या जगाची सर्दावली असावी

बघतेय वाट ती ही आता उजाडण्याची
म्हणुनी निशा जराशी रेंगाळली असावी

हृदयी असूनही ती, अश्रूंत मी बुडालो
हृदयी तिने त्सुनामी सांभाळली असावी

.......... इ-मेल फॉरवर्ड  - आभार - कवि - लेखक------- Unknown Aurthur