Author Topic: जिवनाचे कोडे सोडवणे जमलंच नाही......  (Read 2925 times)

Offline ankush.sonavane

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 68
  • Gender: Male
माझे मन मला कधी कळलंच नाही
माझ्या भावनांना आकार देणे  जमलंच नाही.
जिवनाचे कोडे सोडवणे जमलंच नाही.................

     हृदयात होत  ते ओठावरती  आलंच नाही
     ओठावरती आले ते हृदयात साठवता आलंच नाही.
     जिवनाचे कोडे सोडवणे जमलंच नाही.................

अश्रुना डोळ्यात थांबवता आलंच नाही
पापण्यांचे दुख अश्रुना कळलंच नाही.
जिवनाचे कोडे सोडवणे जमलंच नाही.................

     वेडावलेल्या मनाला कधी समजावता आलंच नाही
     भरकटलेल्या पावलांना वाट भेटलीच नाही.
     जिवनाचे कोडे सोडवणे जमलंच नाही................

कसं जिवन संपल ते कळलंच नाही
स्मशानात गेलो तरी जिवनाच कोडे सुटलच नाही.
जिवनाचे कोडे सोडवणे जमलंच नाही................
                                                 अंकुश सोनावणे