Author Topic: माझी ती.......!  (Read 2123 times)

Offline samkmech

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
माझी ती.......!
« on: July 06, 2015, 01:23:40 AM »

तुझा तो पृष्ठभाग, पेन्डूलम सारखा हलतो । बाबुराव माझा त्याच्याकडे, बघत बघत डोलतो ।। १ ।। तुझ्या त्या
गुलाबी ओठांवरून, माझी नजर हटत नाही। जेव्हा जाते ती
खाली, परत वर काही येत नाही ।। २ ।। हात जाता उभारावर तुझ्या, नकळत
खाली फुगवटा येतो । मन माझ कासावीस होत, हात जेव्हा खाली सरकतो ।।
३ ।। तुझे ते उभार, चोळून चोळून लाल झाले गं सखी । ओठ टेकलेत तेथे माझे, जशी
फुलावरील मधमाशी ।। ४ ।। उभारावरून हात तुझ्या, पोटावर घसरला । तसाच
खाली तो, चड्डीवर स्थिरावला ।। ५ ।। चड्डीवर तुझ्या, फिरतोय माझा
हस्तक । वाट बघतोय मी, केव्हा चड्डीत देतोय दस्तक ।। ६ ।। चड्डी
तुझी ओली झाली, वाहतंय गं धबधब्याचं पाणी । तहानलोय गं
खुपचं मी, जशी चातक करी पावसाची विनवणी ।। ७
।। चड्डी तुझी खाली घेता, दिसला तोअनमोल ठेवा । दिसली
ती चीर तुझी, आणित्यातला तो रानमेवा ।। ८ ।। धबधब्याचं पाणी
तुझ्या चाखायची, इच्छा खूप आहे । जंगलात तुझ्या फिरण्याची, मी सदैव
वाट पाही ।। ९ ।। आता घालू दे गं आत मला, देईल तुला परमसुख । घेऊन जाईन दुसरया जगात,
नाही देणार कधीच दुख ।। १० ।।

Marathi Kavita : मराठी कविता