Author Topic: का सागं ना वेडी का....!!  (Read 1136 times)

Offline Lyrics Swapnil Chatge

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 353
  • Gender: Male
  • तुझ्या आठवणीचे क्षण....अन् क्षणात गुफंलेले वेडे मन
    • तुझ्या आठवणीचे क्षण...
का सागं ना वेडी का....!!
« on: December 31, 2013, 03:07:39 PM »
का सागं ना वेडी.....का..??

का माझ्याशी नातं तोडलीस,

का मला असं एकटं सोडलीस...

का सागं ना वेडी...का

का माझ्या भावनाशी खेळलीस,

का माझ्या विचाराशी नातं तोडलीस..

का सागं ना वेडी.....का

का माझ्या स्वप्नाना तोडलीस,

का माझ्या आसवाना
क्षणात सोडलीस....

का सागं ना वेडी... का?

का माझ्या दु:खाना वाढवलीस,

का माझ्या सुख हिरकावलीस....

का सागं ना वेडी का..?

का तु मला अर्ध रस्तावर सोडलीस...

का मला नवे एकटेपण देऊ केलीस....

का सागं ना वेडी का..?
का मला स्वप्न दाखिवलीस..

का...?...का...?..का?
सागं ना वेडी.....का??

@स्वप्निल चटगे©

Marathi Kavita : मराठी कविता