Author Topic: आज तुझी खूप आठवण येतेय  (Read 1157 times)

Offline HeartLess

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
  • Gender: Male
आज तुझी खूप आठवण येतेय
आठवणी मनात दाटून
पाणी डोळ्यात येतेय
आज तुझी खूप आठवण येतेय
तुझा सहवासाचा सुगंध
आज घरभर दर्वळतोय
किती प्रेम केले तू माझावर
किती प्रेम केले मी तुझावर
इतके प्रेम कसे रे आपण
जगापासून लपवून ठेवले
लपवून नाही आपण ते जपून ठेवले
दूर गेल्यावर आयुष्भर पुरावे
यासाठी ते जपून ठेवले
पण आज्ते जपलेले प्रेमपन
हरवल्यासारखे वाटते
आठवणी मनात दाटून
पाणी डोळ्यातून येतेय
का आपण एकमेकांपासून दूर गेलो
खंत मनाशी सलतेय
आज तुझी खूप आठवण येतेय

                               ----   unknown Author
« Last Edit: May 04, 2013, 06:45:14 PM by HeartLess »