Author Topic: का मन पोखरले  (Read 1029 times)

Offline SONALI PATIL

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 65
का मन पोखरले
« on: March 26, 2014, 11:04:02 AM »
 का मन पोखरले माझे,
        सांग मला रे,
तुला न कळले दखः माझे,
तुला न उमजले प़ेम माझे,
        संसारा मधे रमले मी रे,
        अचानक असे वादळ का रे,
का मन पोखरले माझे,
सांग मला रे,
        तु दिया अन मी बाती,
        का आपलया जिवनात अंधार रे,
काटया वरती जरी फुलले घरटे आपले,
गुलाबा परी देखने,
        का तोडू पाहतो घरटे आपले,
        गोजीरवाने दोन बाळ रे,
तुला न कळले,प़ेम माझे,
तुलान कळले दुखः माझे,
        मी रथ अन तु सारथी,
        संसार रथाची चाके आपन,
   रथ हा रिकामा नाही आता
   गोजीरवानी दोन बाळ रे,
         का मन पोखरले सागं मला रे
तुला न कळले दुखः माझे,
तुला न उमजले प़ेम माझे,
         का तोडु पाहतो घरटे आपले
         गोजिरवाने दोन बाळ रे .

Marathi Kavita : मराठी कविता