Author Topic: प्रिये तु माझ्या आयुष्यात आलीस...  (Read 902 times)

Offline Prem Mandale

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 136
  • Gender: Male
  • एक शापित प्रेम वेडा (Alone Kils)
प्रिये तु माझ्या आयुष्यात
आलीस प्रत्येक क्षणाला
महत्व आलय ...

स्वासा गणिक साठवलेली
आठवण आणि अपुरूपाचे
सारे क्षण तुझ्या  पुढ्यात
घातले …

त्याच मोल शब्दात मांडण्या
सारख नाहीं …
एवढ मात्र नक्की तुझ्याविना
मी अपुर्ण आहे ...

तुझी जन्मो जन्मीची साथ हवी 
एवढच  मांगण आहे ...
तुला वजा केल्यावर बाकी काही
उरत नाहीं ...
तुझ्या शिवाय आयुष्य मि
आयुष्यच  धरत नाही ...

तु गेल्यावर वाटत खुपस सांगाच
होत तु खुपस दिल तरी
आणखी मांगायच
होत…

मुक मुक राहुण  तुझ पाहत
राहण जस गोठलेल्या
नदीच बरफा खालुन
वाहण …

तु माझी असण किती छान
आहे नाहीतर  हे जग
म्हणजे नुसत
माणसांच रान आहे …

तुझ्यावर  रागावण हा एक
आठवण्याचा बहाणा
आहे ...
तु आलीस की तो जातो
तसा माझा राग शहाणा आहे …

तुझी आठवण नित्ये  नवा
अनुभव आहे .
कधी उसळणार वादळ…
पाकळी वरच दव आहे …

तु सोबत असलीस की माझाही
मला आधार लागत नाहीं
तु फक्त राहा मी आणखी
काही मांगत नाही …

तुझ हे नेहमीचच झालय
आल्या  आल्या निघण
आणि तु निघतांना
मी थांबवतो का
ते बघण …

कुणीतरी हव असत आपल्याला
वेडू म्हणणार ....
वेडू म्हणताना आपल्यातलं
शहाणपण जाणणार....! े

स्वलिखित - Prem Mandale (Alone Kils)

Add Me Facebook :: https://m.facebook.com/alonekils1?refid=17&ref