Author Topic: कणा  (Read 1329 times)

Offline Siddhesh Baji

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 372
  • Gender: Male
कणा
« on: December 04, 2009, 07:46:36 PM »
ओळखलंत का सर मला, पावसात आला कोणी
कपडे होते कदरमलेल, के सांवरती पाणी

कणभर बसला, नंतर हसला, बोलला वरती पाहन
गंगामाई पाहणी आली गेली घरटात राहन

माहेरवाशीण पोरीसारखी चार िभतीत नाचली
मोकळया हाती जाईल कशी बायको मात वाचली


िभत खचली, चूल िवझली होते नवहते गेले
पसाद महणुन पापणयांमधये पाणी थोडे ठे वले


कारभारणीला घेऊन संगे सर आता लढतो आहे
िचखलगाळ काढतो आहे, पडकी िभत बांधतो आहे


िखशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला
पैसे नकोत सर जरा एकटेपणा वाटला


मोडू न पडला संसार तरी मोडला नाही कणा
पाठीवरती हात ठे वून फक लढ महणा!


kusumakrag

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Parmita

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 249
Re: कणा
« Reply #1 on: December 09, 2009, 03:38:22 PM »
मोडू न पडला संसार तरी मोडला नाही कणा
पाठीवरती हात ठे वून फक लढ महणा!
chaan..