Author Topic: हसलो महणजे सुखात आहे ऐसे नाही  (Read 8862 times)

Offline sandeep.k.phonde

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 78
 • Gender: Male
 • "garv aahe mala me marathi asalyacha"
हसलो महणजे फ़कत िवतःचया फ़िजतीवर
िनलयजयागत िदिली होती िवतःच टाळी
हसलो कारण शकयच नवहते दसु रे काही
डोळयामिे पाणी नवहते ऐसे नाही
हसतो कारण तुच किी होतीस महणाली
याहनु तव चेहर य् ाला काही शोभत नाही
हसतो कारण तुला िवसरणे िजतके अवघड
िततके काही गाल पसरणे अवघड नाही
हसतो कारण दसु र य् ानाही बरे वाटते
हसतो कारण तुला सुदा ते खरे वाटते
हसलो महणजे फ़कत डकवली फ़ु ले कागदी
आतुन आलो होतो बहरन ऐसे नाही
हसतो कारण जरी बतीशी कु रप आहे
खाणयाची अन दाखवणयाची एकच आहे
हसतो कारण सतयाची मज िभती नाही
हसतो कारण हसणयावाचुन सुटका नाही....


"हसलो" चया जागी "हसतो" नकी कुठलया कडवयात सुर होते यामधये confusion आहे....
confusion आहे....pls correct if its wrong....

(sandeep)
« Last Edit: November 17, 2009, 03:46:31 PM by sandeep.k.phonde »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Anup N

 • Newbie
 • *
 • Posts: 8
 • Gender: Male
kharach APRATIM....
LAAJAVAAB..

Offline viraj.kavi

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
Re: रडलो म्हणजे
« Reply #2 on: November 02, 2016, 08:34:25 AM »
रडलो म्हणजे सुखात नाही ऐसे नाही
रडलो की दुःखात बुडालो ऐसे नाही
रडलो म्हणजे फक्त हाकलले खेद पुराणे
आशा सगळ्या हरवून बसलो ऐसे नाही

रडलो म्हणजे भूतकाळाच्या जखमांवरती
औषध म्हणुनी वापरले डोळातील पाणी
रडलो म्हणजे हताश झालो हलके हलके
परिस्थितीशी लढलो नाही ऐसे नाही

रडलो कारण आवश्यक ते मला वाटले
जणू काही नेत्रांत मनाचे तळे दाटले
रडलो म्हणजे गवाक्ष उघडले तनामनाचे
हतबल पुरता होउनी बसलो ऐसे नाही

रडलो कारण खोटे हसणे पटत नाही
खोटे हसल्याने परिस्थिती मिटत नाही
रडलो म्हणजे फक्त ढाळले अशृ थोडे
दुःखाचे गालिचे ओढले ऐसे नाही

रडलो म्हणजे संपून गेलो ऐसे नाही
रडलो म्हणजे दुबळा झालो ऐसे नाही
रडलो कारण एकेकाळी होतो खंबीर
आता तितकासा खंबीर मी उरलो नाही

©विराज कवी