Author Topic: मेघ नसता वीज नसता, मोर नाचु लागले  (Read 3589 times)

Offline sandeep.k.phonde

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 78
  • Gender: Male
  • "garv aahe mala me marathi asalyacha"
मेघ नसता वीज नसता, मोर नाचु लागले,
ज़ाहले इतुके च होते िक तुला मी पािहले

गोरटया गालावरी का चोरटा हा रिकतमा,
त ू मला चोरन बघताना तुला मी पािहले

एवढे नाजूक आहे वय तुझे माझया फ़ुला ,
रगं देखील पाकळयावर भार वाटू लागले

लाख नकिे उराशी नभ तरीही हळहळे,
हे तुझे नकि वैभव का िरे वर रािहले ?

पाहता तुज रगं उडुनी होई गजरा पाढरा
शलय हे तयाचया उरातील बघ सुगंि ू लागले
भर पहाटे मी फ़ुलानी दषृ काढून टाकली ,
पाहती िवपी तुला जे भय तयाचे वाटले

मेघ नसता वीज नसता, मोर नाचु लागले,

ज़ाहले इतुके च होते िक तुला मी पािहले

- संिदप खरे