Author Topic: नजर  (Read 1181 times)

Offline Shraddha R. Chandangir

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 344
 • Gender: Female
नजर
« on: October 08, 2014, 12:38:05 PM »
मनात ऊठले होते िवचारांचे काहूर . . . . .
सांगण्यास
मी झाली होती अातुर . . . . .
िततक्यात
कोणातरी िदसलं . . . . . .
त्यास जरा सांगून बघाव
म्हटलं . . . . .

अंतःकरणात दाटलेले ते शब्द ओठांवर
आले. . .
जणु काही धावपळीची पैज
लागल्यापरी कानांवर जाऊन
धडकले . . . . .

मनानेही सोडला मग सुटकेचा श्वास. . . .
कान आिण ओठांना ु म्हणू लागला झालो रे
आता मी िबंंदास . . . . . .

नजर मात्र दचकली. . . . जरा घाबरली. . .
घडलेले द्रुष्य परत चाचपून पहावे म्हणून
डोऴ्यांस िवणवू लागली . . . . .

डोळे ही स्मीत हास्याने नजरे कडे बघू
लागले . . अगं वेडे
घाबरतेस कशाला म्हणून तीला िवचारु
लागले.

मनात िवचार उठले . . ओठांनी ते व्यक्त
केले, कानांनी ऐकले . . . आिण
सगळ्यंाचा साक्षीदार म्हणून
डोळ्यांनी ते पाहीले . . . .

आपापली जबाबदारी पार पडली. . . . .
आिण ज्याचे त्याचे
कामही संपले . . . .

नजरे भोवती तरी िफरत होते शंकेचे
वारे . . . . िवनंंती करुन
सवंगड्यांस म्हणत होती माझे ऐकुन तर
घ्या सारे . . . . .

मुर्ख आहात रे तुम्ही तुमचे डोके आहे
की खोके .
न मला आजवर कोणी देऊ पाहीले सहजा-
सहजी धोके

गैरसमजाच्या चक्रव्युहात फसले रे सारे
हे ऐकुन जणु वाढत होते ह्रुदयाचेही ठोके

नजर िवचारी डोऴ्यांना, कोण िदसले रे
तुम्हाला जे तुम्ही देहभान हरपून बसले???

ओठांवर ही ओरडली, इतके स्वस्त होते
का तुमचे शब्द जे क्षणात देउन चुकले???

मग नजर फीरली मनाकडे आिण धरले
त्याला धारेवर.
िभती होती न तुला जनाची मग का सुटलास
मोकाट वार्यावर???

कोण होता तो खास ज्यावर
एकाएकी जडला तुझा िवश्वास???
िभती नाही का तुला होशील ना एक िदवस
उदास!!!

भावनेच्या या राजनीतीत डावपेच रचले
जातात...
प्रामािणकतेला बोलीवर चढउन
नाती िवकली जातात.....

म्हणूनच शांतता ओठांवर येते
आपलीशी वाटणारी व्यिक्तही मग
नजरअंदाज होते.

नजर-नजरेचा चालतो असाच खेळ,
नजर चुकली की तुटतो मेळ.

सतत िवचारतात सारे का इतकी शांत असते?
वरुन शांत असली तरी "नजर" बोलत असते.

Marathi Kavita : मराठी कविता

नजर
« on: October 08, 2014, 12:38:05 PM »

Download Free Marathi Kavita Android app

Join Marathi Kavita on Facebook

Offline सतिश

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 127
 • Gender: Male
Re: नजर
« Reply #1 on: October 30, 2014, 02:18:20 PM »
फार छान लिहिलेय.. पण शेवट आणखी परिणामकारक असायला हवा असे वाटते.. आणि थोडा आशय जास्त शब्दांत खेळवणे जमले तुम्हाला..
Best Luck !

Offline Shraddha R. Chandangir

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 344
 • Gender: Female
Re: नजर
« Reply #2 on: October 30, 2014, 02:25:03 PM »
thnku.

Offline mukkysover

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
  • สมัคร maxbet
Re: नजर
« Reply #3 on: November 27, 2014, 10:39:48 AM »

I'm reading a very good knowledge up here. I have never read a story where they come from before me.

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Name: Email:
Verification:
नाऊ वजा एक किती ? (answer in English number):