श्वासातील अंतर

Started by yallappa.kokane, December 20, 2023, 08:10:58 PM

Previous topic - Next topic

yallappa.kokane

श्वासातील अंतर

श्वासातील अंतर कमी होते
नकळत तू समोर आल्यावर
भान हरवून जातो मी नेहमी
दोघांची नजरभेट झाल्यावर

मन वेडापिसा होऊन जातो
तुला चोरून नेहमी पाहताना
मनातलं सारं मनातच राहतं
तुला सांगायचं धाडस करताना

तुझं एक हास्य पुरेसं आहे
मनी आशा घेऊन जगताना
आनंदही तसा फार होतोच
जुन्या आठवणीत झुरताना

यल्लप्पा सटवाजी कोकणे
यल्लप्पा सटवाजी कोकणे
९८९२५६७२६४
बदलापूर